Name:Mehrsprachige Zusatz-Ebene
Abkürzung:SMP
Von:U+10000 [1]
Bis:U+1FFFF [1]
Anzahl Blöcke:134 [2]
Anzahl belegter Zeichen:22,279
Anzahl definierter Zeichen:22,279

Liste der Blöcke

Block
Name
Zeichen
U+10000 - U+1007F
Linear-B-Silbenzeichen
88
U+10080 - U+100FF
Linear-B-Ideogramme
123
U+10100 - U+1013F
Ägäische Zahlzeichen
57
U+10140 - U+1018F
Altgriechische Zahlzeichen
79
U+10190 - U+101CF
Alte Symbole
14
U+101D0 - U+101FF
Diskos von Phaistos
46
U+10280 - U+1029F
Lykisch
29
U+102A0 - U+102DF
Karisch
49
U+102E0 - U+102FF
Koptische Zahlzeichen
28
U+10300 - U+1032F
Altitalisch
39
U+10330 - U+1034F
Gotisch
27
U+10350 - U+1037F
Altpermisch
43
U+10380 - U+1039F
Ugaritisch
31
U+103A0 - U+103DF
Altpersisch
50
U+10400 - U+1044F
Mormonenalphabet
80
U+10450 - U+1047F
Shaw-Alphabet
48
U+10480 - U+104AF
Osmaniya
40
U+104B0 - U+104FF
Osage
72
U+10500 - U+1052F
Albanisch
40
U+10530 - U+1056F
Alwanisch
53
U+10600 - U+1077F
Linear A
341
U+10800 - U+1083F
Kyprische Schrift
55
U+10840 - U+1085F
Aramäisch
31
U+10860 - U+1087F
Palmyrenisch
32
U+10880 - U+108AF
Nabatäisch
40
U+108E0 - U+108FF
Hatran
26
U+10900 - U+1091F
Phönizisch
29
U+10920 - U+1093F
Lydisch
27
U+10980 - U+1099F
Meroitische Hieroglyphen
32
U+109A0 - U+109FF
Meroitisch-demotisch
90
U+10A00 - U+10A5F
Kharoshthi
68
U+10A60 - U+10A7F
Altsüdarabisch
32
U+10A80 - U+10A9F
Altnordarabisch
32
U+10AC0 - U+10AFF
Manichäisch
51
U+10B00 - U+10B3F
Avestisch
61
U+10B40 - U+10B5F
Parthisch
30
U+10B60 - U+10B7F
Inschriften-Pahlavi
27
U+10B80 - U+10BAF
Psalter-Pahlavi
29
U+10C00 - U+10C4F
Alttürkisch
73
U+10C80 - U+10CFF
Altungarisch
108
U+10D00 - U+10D3F
Hanifi Rohingya
50
U+10E60 - U+10E7F
Rumi-Ziffern
31
U+10E80 - U+10EBF
Yezidi
47
U+10F00 - U+10F2F
Old Sogdian
40
U+10F30 - U+10F6F
Sogdian
42
U+10FB0 - U+10FDF
Chorasmian
28
U+10FE0 - U+10FFF
Elymaic
23
U+11000 - U+1107F
Brahmi
109
U+11080 - U+110CF
Kaithi
67
U+110D0 - U+110FF
Sorang-Sompeng
35
U+11100 - U+1114F
Chakma
71
U+11150 - U+1117F
Mahajani
39
U+11180 - U+111DF
Sharada
96
U+111E0 - U+111FF
Singhalesische alte Zahlzeichen
20
U+11200 - U+1124F
Khojki
62
U+11280 - U+112AF
Multani
38
U+112B0 - U+112FF
Khudabadi
69
U+11300 - U+1137F
Grantha
86
U+11400 - U+1147F
Newa
97
U+11480 - U+114DF
Tirhuta
82
U+11580 - U+115FF
Siddham
92
U+11600 - U+1165F
Modi
79
U+11660 - U+1167F
Mongolisch, Ergänzung
13
U+11680 - U+116CF
Takri
67
U+11700 - U+1173F
Ahom
58
U+11800 - U+1184F
Dogra
60
U+118A0 - U+118FF
Varang Kshiti
84
U+11900 - U+1195F
Dives Akuru
72
U+119A0 - U+119FF
Nandinagari
65
U+11A00 - U+11A4F
Dsanabadsar-Quadratschrift
72
U+11A50 - U+11AAF
Sojombo-Schrift
83
U+11AC0 - U+11AFF
Pau Cin Hau
57
U+11C00 - U+11C6F
Bhaiksuki
97
U+11C70 - U+11CBF
Marchen
68
U+11D00 - U+11D5F
Masaram Gondi
75
U+11D60 - U+11DAF
Gunjala Gondi
63
U+11EE0 - U+11EFF
Makasar
25
U+11FB0 - U+11FBF
Lisu Supplement
1
U+11FC0 - U+11FFF
Tamil Supplement
51
U+12000 - U+123FF
Keilschrift
922
U+12400 - U+1247F
Keilschrift-Zahlzeichen und -Interpunktionen
116
U+12480 - U+1254F
Frühe Keilschrift
196
U+13000 - U+1342F
Ägyptische Hieroglyphen
1,071
U+13430 - U+1343F
Egyptian Hieroglyph Format Controls
9
U+14400 - U+1467F
Anatolische Hieroglyphen
583
U+16800 - U+16A3F
Bamum, Ergänzung
569
U+16A40 - U+16A6F
Mro
43
U+16AD0 - U+16AFF
Bassa Vah
36
U+16B00 - U+16B8F
Pahawh Hmong
127
U+16E40 - U+16E9F
Medefaidrin
91
U+16F00 - U+16F9F
Pollard-Schrift
149
U+16FE0 - U+16FFF
Ideographische Symbole und Interpunktionen
7
U+17000 - U+187FF
Tangut
6,136
U+18800 - U+18AFF
Tangut-Komponenten
768
U+18B00 - U+18CFF
Khitan Small Script
470
U+18D00 - U+18D8F
Tangut Supplement
9
U+1B000 - U+1B0FF
Kana, Ergänzung
256
U+1B100 - U+1B12F
Kana-Erweiterungen
31
U+1B130 - U+1B16F
Small Kana Extension
7
U+1B170 - U+1B2FF
Nuschu-Schrift
396
U+1BC00 - U+1BC9F
Duployé-Kurzschrift
143
U+1BCA0 - U+1BCAF
Kurzschrift-Steuerzeichen
4
U+1D000 - U+1D0FF
Byzantinische Notenschriftzeichen
246
U+1D100 - U+1D1FF
Notenschriftzeichen
231
U+1D200 - U+1D24F
Altgriechische Notenschriftzeichen
70
U+1D2E0 - U+1D2FF
Mayan Numerals
20
U+1D300 - U+1D35F
Tai-Xuan-Jing-Symbole
87
U+1D360 - U+1D37F
Zählstabziffern
25
U+1D400 - U+1D7FF
Mathematische alphanumerische Symbole
996
U+1D800 - U+1DAAF
Sutton-Zeichenschrift
672
U+1E000 - U+1E02F
Glagolitisch, Ergänzung
38
U+1E100 - U+1E14F
Nyiakeng Puachue Hmong
71
U+1E2C0 - U+1E2FF
Wancho
59
U+1E800 - U+1E8DF
Mende-Schrift
213
U+1E900 - U+1E95F
Adlam
88
U+1EC70 - U+1ECBF
Indic Siyaq Numbers
68
U+1ED00 - U+1ED4F
Ottoman Siyaq Numbers
61
U+1EE00 - U+1EEFF
Arabische mathemathische alphanumerische Symbole
143
U+1F000 - U+1F02F
Mah-Jongg-Steine
44
U+1F030 - U+1F09F
Dominosteine
100
U+1F0A0 - U+1F0FF
Spielkarten
82
U+1F100 - U+1F1FF
Umschlossene alphanumerische Zeichen, Zusatz
200
U+1F200 - U+1F2FF
Umschlossene CJK-Zeichen, Zusatz
64
U+1F300 - U+1F5FF
Verschiedene piktografische Symbole
768
U+1F600 - U+1F64F
Smileys
80
U+1F650 - U+1F67F
Ziersymbole
48
U+1F680 - U+1F6FF
Verkehrs- und Kartensymbole
114
U+1F700 - U+1F77F
Alchemistische Symbole
116
U+1F780 - U+1F7FF
Geometrische Formen, Erweiterung
101
U+1F800 - U+1F8FF
Pfeile, Zusatz C
150
U+1F900 - U+1F9FF
Symbole und Piktogramme, Zusatz
254
U+1FA00 - U+1FA6F
Chess Symbols
98
U+1FA70 - U+1FAFF
Symbols and Pictographs Extended-A
57
U+1FB00 - U+1FBFF
Symbols for Legacy Computing
212

Einzelnachweise